Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Jasper in de Keuken, gevestigd in Haarlem, Korte Houtstraat 4. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58614060. Jasper in de Keuken stelt zich voorop dat zij zich altijd zal inspannen om een dienstverlening te bieden van de hoogste kwaliteit dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.


Algemeen

Alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Jasper in de Keuken zijn bevestigd. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% of 21% BTW, tenzij anders vermeld.


Betaling

Uiterlijk 7 dagen voor het evenement dient 50% van de opdrachtsom voldaan te zijn. Het restbedrag dient uiterlijk 14 dagen na het evenement betaald te zijn. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Jasper in de Keuken het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening cliënt. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Jasper in de Keuken verschuldigd is, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 120,-.


Annuleringen
Bij annulering van catering en verhuur binnen 48 uur voor arragementdatum wordt 60% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats. Bij annulering van catering en verhuur binnen 24 uur voor arragementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.


Schade

Schade aan of vermissing van geleverd materiaal, dient u direct bij het ophalen te melden. Schade aan materialen in bruikleen, of vermissing, worden in rekening gebracht. Jasper in de Keuken stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid
Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee. Jasper in de Keuken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Jasper in de Keuken.


Levering
Levering boven de 15 personen binnen Amsterdam worden gratis bezorgd.


Klachten
Eventuele klachten over de geleverde diensten dienen binnen 14 dagen na het evenement gemeld te worden. Jasper in de Keuken kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaalbedrag overeengekomen op basis van factuur.


Vertraging
Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Jasper in de Keuken aan cliënt doorberekend.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Jasper in de Keuken het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen

tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat

daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

Het geheel of gedeeltelijk uitvallen – door welke oorzaak dan ook – van de installaties benodigd voor de

uitvoering van een overeenkomst.


  • Belemmerde overheidsbepalingen en verzoeken.
  • Onlust en stakingen.
  • Storingen in de gegeregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
  • Brand of ongevallen.
  • Transportbelemmeringen.
  • Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.Voorwaarden downloaden